Loophole Wheels Chris Athans 54mm V-Cut

  • Sale
  • Regular price $37.00


Loophole Wheels Chris Athans Design 

Drawings by KAZUYA SAKAUE

54mm V Cut shape wheel.